ศูนย์หัวใจเปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ โทร 1719 หรือ +66 42 188 999 ต่อ 1211, 1216

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ผ่าตัด ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย

              “ศูนย์โรคหัวใจ ได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางด้านโรคหัวใจ ให้บริการรักษาเฉพาะทางด้านโรคหัวใจอย่างครบวงจร ทั้งการตรวจวินิจฉัย รักษา ติดตามดูแล ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจหลังการผ่าตัด ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อให้การรักษาเกิดประสิทธิภาพแก่ผู้รับบริการอย่างสูงสุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมสหสาขาวิชาชีพ มุ่งมั่นที่จะให้การดูแลสุขภาพหัวใจของทุกท่านอย่างครบถ้วนและได้มาตรฐานระดับสากล

 

              ศูนย์โรคหัวใจ ภายใต้การบริหารของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด ซึ่งมากด้วยประสบการณ์การทำงาน ทั้งความพร้อมด้านบุคลากรทางแพทย์  ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ สามารถให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ อาทิเช่น

การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Coronary CT Angiography) เป็นวิธีการตรวจหัวใจเพื่อดูเส้นเลือดของหัวใจว่ามีหลอดเลือดหัวใจตีบ-ตัน หรือความผิดปกติอื่น ๆ ของหลอดเลือดหัวใจบ้างหรือไม่ รวมถึงใช้ติดตามผลการรักษาภายหลังการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งผู้ที่เข้ารับการตรวจวิธีนี้จะได้รับสารทึบรังสีเพื่อให้ได้ภาพเอกซเรย์ที่ดีที่สุด

การตรวจคลื่นหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงใช้หลักการส่งคลื่นเสียงที่ปลอดภัยเข้าไปในทรวงอกและสะท้อนออกมาเป็นภาพให้เห็นบนจอ การตรวจวิธีนี้เป็นการตรวจเพื่อดูขนาดของหัวใจตามแรงการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจผ่านผนังหน้าอก การทำงานของลิ้นหัวใจ ภาวะน้ำในเยื่อหุ้มหัวใจ ช่องหัวใจโต และตรวจหาภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอาการเหนื่อยหอบหรือแน่นหน้าอกได้

การบันทึกคลื่นไฟฟ้าชนิดติดตัว (Holter Monitor) ในผู้ป่วยบางรายที่มารับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วไม่พบความผิดปกติในขณะนั้น แต่ผู้ป่วยอาจจะยังมีอาการที่น่าสงสัยว่าหัวใจอาจมีความผิดปกติ แพทย์อาจแนะนำให้ใช้เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดติดตัว ซึ่งผู้รับการตรวจจะต้องนำเครื่องมือนี้พกติดตัวตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ทราบว่ากิจกรรมต่าง ๆ ใน 24 ชั่วโมงของผู้รับการตรวจมีผลทำให้คลื่นไฟฟ้าหัวใจเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

การตรวจทดสอบสมรรถภาพหัวใจ (Exercise Stress Test)

การตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง ABI (Ankle-Brachial Index)

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

การรักษาโดยการทำหัตถการและการผ่าตัดหัวใจ  เช่น การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ (CAG)  

·        A = Cath Lab

A1. การรักษาโดยการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนหรือขดลวดค้ำยันผ่านสายสวน (PCI)

A2. การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Permanent Pacemaker)

A3. การใส่เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดฝังใน (ICD : Implantable Cardioverter Defibrillator)

A4. การปิดผนังหัวใจห้องบนรั่วด้วยวัสดุพิเศษผ่านสายสวนหัวใจโยยไม่ต้องผ่าตัด (Transcatheter ASD Closure Device)

A5. Endovascvlar Aortic Anevrysm Repair (EVAR)

·        B = Surgery by Cardiovascular Thoraic Surgery : CVT

B1. การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG : Coronary Artery Bypass Grafting)

B2. การผ่าตัดซ่อมแซมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (HVS : Heart Valve Surgery) 

B3. การผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจโป่งพอง (Aortic Aneurysm)

·        Cerebral Argiogram

·        Cerebral Stent

·        Carotid Argiogram

·        Mechanical Cerebral Thrombectomy

 

         

         

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. เกษม ตันติพานิชธีระกุล

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ. ธรรม ลิ่มอภิชาติ

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ. ธนวัฒน์ ซื่อสัตย์

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ. สุทธิเทพ ดวงศร

อายุรศาสตร์ทั่วไป

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจ Sleep Test แพ็กเกจ Sleep Test

โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ แพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

ตรวจหาระดับหินปูนหลอดเลือดหัวใจ ตรวจหาระดับหินปูนหลอดเลือดหัวใจ

แพ็กเกจการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ

สาระสุขภาพและกิจกรรม