ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 16.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ โทร 1719 หรือ +66 42 188 999 ต่อ 1170, 1173

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร มุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก เพราะสุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต จึงได้จัดทำโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับบุคคล ตามเพศ ช่วงอายุ ตามความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล ซึ่งจะช่วยให้สามารถตรวจพบปัญหาสุขภาพได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น พร้อมทั้งรับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลสุขภาพ หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคในอนาคต ภายใต้กระบวนการทำงานที่ได้รับการรับรองด้านคุณภาพและบริการตามมาตรฐานสากล

 

บริการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

·      บริการตรวจสุขภาพรายบุคคล

เนื่องจากร่างกายของบุคคลในละเพศ มีความแตกต่างกันตามวัยที่เปลี่ยนแปลงไป ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจึงได้ประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคของบุคคลแต่ละช่วงอายุ แยกตามลักษณะเพศสภาพ ซึ่งผู้เข้ารับบริการสามารถเลือกตรวจได้ตามความเหมาะสมของตนเอง ดังต่อไปนี้

o    Classic Check-up ไม่จำกัด

o    Platinum Male Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 30-40 ปี (ชาย)

o    Platinum Female Check-up (ตรวจมะเร็งปากมดลูก) สำหรับบุคคลที่อายุ 30-40 ปี (หญิง)

o    Platinum Female Check-up (ตรวจฮอร์โมนเพศหญิง) สำหรับบุคคลที่อายุ 30-40 ปีขึ้นไป (หญิง)

o    Premium Male Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 40 ปีขึ้นไป (ชาย)

o    Premium Female Check-up (ตรวจมะเร็งปากมดลูก) สำหรับบุคคลที่อายุ 40 ปีขึ้นไป (หญิง)

o    Premium Female Check-up (ตรวจฮอร์โมนเพศหญิง) สำหรับบุคคลที่อายุ 40 ปีขึ้นไป (หญิง)

o    Exclusive Male Check-up ไม่จำกัด

o    Exclusive Female Check-up (ตรวจมะเร็งปากมดลูก) ไม่จำกัด

o    Exclusive Female Check-up (ตรวจฮอร์โมนเพศหญิง) ไม่จำกัด

o    ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง

o    ตรวจโปรแกรมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร

o    ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน

o    ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

 

การตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทคู่สัญญา

o    การตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทคู่สัญญา เฉพาะความเสี่ยงอาชีวเวชศาสตร์ เช่น การตรวจสมรรถภาพปอด     การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

o    การขอใบรับรองแพทย์สำหรับทำงานในที่อับอากาศ

o    การตรวจร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง (นัดล่วงหน้า อ.นราทิพย์)

o    การตรวจร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำ

o    การตรวจร่างกายสำหรับผู้ปฎิบัติงานบนเรือ

o    การตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่ไทย

o    การตรวจสุขภาพก่อนทำประกันสุขภาพทั้งเด็กและผู้ใหญ่

o    การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน และย้ายลักษณะงาน

o    การตรวจประเมินความพร้อมในการทำงาน

o    การตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน

o    การตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน

o    การตรวจสุขภาพเพื่อทำ Wrk Permit สำหรับชาวต่างชาติ

o    บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ

 

ขั้นตอนก่อนรับบริการตรวจสุขภาพ มีดังนี้

1.       พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และชี้แจงขั้นตอนในการตรวจสุขภาพ

2.       ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต และซักประวัติข้อมูลสุขภาพ

3.       เจาะเลือด และส่งตรวจแผนกต่างๆ ตามโปรแกรม

4.       พบแพทย์เพื่อฟังผลการตรวจสุขภาพ   

5.       หากพบความผิดปกติ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ สามารถขอรับคำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางด้านนั้นได้ทันที 

ข้อควรปฏิบัติก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพ

o    งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำเปล่า ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง กรณีที่มีการตรวจเอกซเรย์ทางเดินอาหารส่วนต้น ต้องงดอาหารและน้ำทุกชนิด

o    กรุณานำผลการตรวจ รายงานด้านการแพทย์ หรือประวัติสุขภาพอื่น ๆ ที่ท่านมีอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์

o    งดการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

o    ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจสุขภาพ เนื่องจากการอดนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ โดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย

o    งดการออกกำลังกายหักโหม 24 ชั่วโมงก่อนการตรวจ

o    สำหรับสุภาพสตรี ควรงดการตรวจสุขภาพในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน และในระหว่างการมีประจำเดือน ให้งดการตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดจะปนเปื้อนในปัสสาวะ และมีผลกระทบต่อผลการตรวจ

o    หากตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยการเอกซเรย์เต้านม (Mammgram) ควรหลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมีประจำเดือน เพราะเต้านมจะมีความคัดตึง ควรตรวจหลังมีประจำเดือน 7 วัน

o    กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่องดการตรวจเอกซเรย์

 

ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับบริการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test: EST)

o    ควรงดอาหาร บุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนการตรวจ

o    งดเครื่องดื่มประเภท ชา กาแฟ ช็อกโกแลต น้ำอัดลม รวมทั้งยาแก้ปวดบางชนิด อาจมีคาเฟอีนผสมอยู่ 

o    หากผู้เข้ารับบริการมีโรคประจำตัวหรือ มียาที่ต้องรับประทานเป็นประจำ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนว่าต้องรับประทานยาต่อเนื่อง หรือหยุดยาก่อนการตรวจ และนำยาที่รับประทานประจำมาในวันที่ตรวจด้วย

o    สามารถจิบน้ำได้เล็กน้อยก่อนรับการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย

o    ทำการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดการตรวจของโรงพยาบาล

 

ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับบริการตรวจช่องท้องทั้งหมดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูง

เพื่อผลการตรวจที่แม่นยำ ควรดื่มน้ำเปล่า และงดการปัสสาวะก่อนเข้ารับการตรวจ

         

         

แพทย์ประจำศูนย์

นพ. นราธิป รวมธรรม

เวชศาสตร์ป้องกัน/อาชีวเวชศาสตร์

พญ. วีณา เทียนสุคนธ์

เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ. ธนวรรณ ริยะการ

เวชปฏิบัติทั่วไป

นพ. ธนพรรธน์ สุขวารี

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก Qdenga-Dengue Vaccine วัคซีนไข้เลือดออก Qdenga-Dengue Vaccine

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรค แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรค

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

แพ็กเกจตรวจคัดกรองไวรัสตับ แพ็กเกจตรวจคัดกรองไวรัสตับ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี

สาระสุขภาพและกิจกรรม