ค้นหาแพทย์

พญ. ชนิตรา สมคะเณ

ชํานาญการพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

ศูนย์โรคและการรักษา : ศูนย์กุมารเวช

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999