ບໍລິການຂອງເຮົາ

ໂຮງຫມໍກຸງເທບອຸດອນ ມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ຈະປັບປຸງຂະບວນການບໍລິການເພື່ອສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ມາຮັບບໍລິການ ແລະ ເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ກຳນົດລາຄາທີ່ໂປ່ງໃສໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການຮັບບໍລິການ ແພັກເກັຈລາຄາຄົງທີ່ (Fixed Pricing) ຂອງເຮົາຖືກສ້າງຂື້ນເພື່ອຕອບສະຫນອງກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງຂອງຄົງຂອງຄົນເຈັບ ຫລັງຈາກການປະເມີນຜົນລາຍລະອຽດຂອງສຸຂະພາບຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຈັບໂດຍຄຳນຶງເຖິງ ອາຍຸ, ປະຫວັດທາງການແພດ ແລະ ການເຈັບເປັນໃດໆ ທາງໂຮງຫມໍຈະໃຫ້ບາຄາຄົງທີ່ ສຳຫລັບຂັ້ນຕອນການປິ່ນປົວ, ວາງແຜນການປິ່ນປົວຢ່າງໄຮ້ຄວາມກັງວົນ.

 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພິເສດ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ອາດສູງເນື່ອງຈາກພາວະອາການສົນທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ຈະມີົນສຳຄັນຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໂດຍລວມ.

ຫ້ອງພັກຄົນເຈັບ

ລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມ

ສະມາຊິກບັດປະກັນສຸຂະພາບ

ລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

ລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມ

ສູນບໍລິການຄົນເຈັບນານາຊາດ

ລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມ

ແຜນທີ່ ແລະ ການເດີນທາງ

ລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມ

ການບໍລິການເຄື່ອນຍ້າຍຄົນເຈັບທາງອາກາດ

ລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມ