ຄົ້ນຫາແພດ

Dr. DARAPHONG LANGKAFA

ຄວາມຊໍານານພິເສດ : Obstetrics and Gynaecology

ຄວາມຊໍານານພິເສດຍ່ອຍ : -

ພາສາ : ໄທ, ອັງກິດ

ຕາລາງອອກກວດ :

ສູນສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ພຸດ 8.00-16.00
ອາທິດ 8.00-16.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999