VIEW HOSPITAL
ROOM RATE

ຮູບແບບຫ້ອງພັກຜູ້ປ່ວຍ

ໂຮງຫມໍກຸງເທບອຸດອນພ້ອມໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍຫ້ອງພັກຫລາກຫລາຍປະເພດເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນເຈັບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ
ຫ້ອງພັກແບບພິເລີສ (premier), ຫ້ອງແບບຫລູຫລາ (duluxe), ຫ້ອງແບບພິເສດ(superior) ລວມໄປຮອດຫ້ອງພັກສຳຫລັບຄົນເຈັບວິກິດ ຫລື ຫ້ອງຮັບລ້ຽງເດັກ ແລະ ຫ້ອງເກີດລູກ

ຮູບແບບຫ້ອງພັກຜູ້ປ່ວຍ

ໂຮງຫມໍກຸງເທບອຸດອນພ້ອມໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍຫ້ອງພັກຫລາກຫລາຍປະເພດເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນເຈັບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ
ຫ້ອງພັກແບບພິເລີສ (premier), ຫ້ອງແບບຫລູຫລາ (duluxe), ຫ້ອງແບບພິເສດ(superior) ລວມໄປຮອດຫ້ອງພັກສຳຫລັບຄົນເຈັບວິກິດ ຫລື ຫ້ອງຮັບລ້ຽງເດັກ ແລະ ຫ້ອງເກີດລູກ

ຫ້ອງຊັ້ນເລີສໃຫຍ່ (ຄົນເຈັບເດັກ)

Details of Room ຫ້ອງຊັ້ນເລີສໃຫຍ່ (ຄົນເຈັບເດັກ)

ຫ້ອງຊັ້ນເລີສໃຫຍ່

Details of Room ຫ້ອງຊັ້ນເລີສໃຫຍ່

ຫ້ອງຊັ້ນເລິສ ເອັກແຊັກກລູທີບ(ຄົນເຈັບເດັກ)

Details of Room ຫ້ອງຊັ້ນເລິສ ເອັກແຊັກກລູທີບ(ຄົນເຈັບເດັກ)

Standard (Children)

Details of Room Standard (Children)

Regent Suite

Details of Room Regent Suite

Standard

Details of Room Standard

ຫ້ອງຊັ້ນເລີສ ເອັກແຊັກກລູທີບ 5th floor

Details of Room ຫ້ອງຊັ້ນເລີສ ເອັກແຊັກກລູທີບ 5th floor

ຫ້ອງຊັ້ນເລີສ ເອັກແຊັກກລູທີບ 6th floor

Details of Room ຫ້ອງຊັ້ນເລີສ ເອັກແຊັກກລູທີບ 6th floor

Deluxe 7th floor

Details of Room Deluxe 7th floor