All Doctor

ความเป็นมาของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ

ในอดีตนั้นโรงพยาบาลของรัฐมีน้อยไม่เพียงพอกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น โรงพยาบาลกรุงเทพจึงถือกำเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 จากความตั้งใจของคณะแพทย์และเภสัชกรที่มีอุดมการณ์ ปรารถนาที่จะให้บริการด้านการแพทย์และสุขภาพเพื่อรองรับผู้ป่วย ด้วยเตียงผู้ป่วยเพียง 100 เตียง พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาล

โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้ขยายเครือข่ายรวม 53 แห่งทั้งในประเทศไทย และประเทศกัมพูชา โรงพยาบาลครอบคลุมพื้นที่ให้บริการแทบทุกภูมิภาคของไทย โดยเฉพาะในเมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยว ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง บุคลากรมืออาชีพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ประสิทธิภาพสูง เพรียบพรัอมด้วยบริการฉุกเฉินและบริการพิเศษเหนือระดับ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อสนองตอบทุกความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

วันนี้โรงพยาบาลกรุงเทพยึดมั่นคุณลักษณะดังกล่าวและนำมายกระดับการให้บริการทางการแพทย์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย กับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ปรากฏภาพแห่งความสำเร็จเด่นชัดจากอัตราเติบโตทางธุรกิจของเรา ซึ่งยืนหยัดอย่างมั่นคงแข็งแรงในฐานะโรงพยาบาลเอกชนผู้ให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร เป็นโรงพยาบาลเอกชนในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพแห่งที่ 29 ขนาด 156 เตียง ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มุ่งมั่นให้บริการการรักษาพยาบาล โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้รับมาตรฐานสากล ดำเนินกิจการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง สปป. ลาว โดยได้รับความไว้วางใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างดี รูปแบบอาคารสูง 10 ชั้นที่ถูกออกแบบมาเพื่อเข้าถึงผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว

รายชื่อโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพทั้งหมดทั่วประเทศ

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ณ สถานที่แห่งนี้คือสถานที่ซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ และคุณธรรมมาบรรจบกัน

โรงพยาบาลเอกชนอันดับแรกที่ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่างไว้วางใจ
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการ การรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อส่งมอบการบริการ และประสบการณ์ที่เป็นเลิศให้แก่ผู้รับบริการ พร้อมสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน และสังคม ภายใต้องค์กรแห่งความสุข
โรงพยาบาลกรุงเทพ ให้บริการทางด้านการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลระดับสูง เพื่อความไว้วางใจ และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ โดยมุ่งมั่นพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ทั่วทั้งองค์กร
โรงพยาบาลกรุงเทพ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้รับบริการ ผู้เกี่ยวข้อง และบุคลากรขององค์กร โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง

รางวัลสถานประกอบการณ์ดีเด่น
ปี 2558 ด้านการจ้างงานคนพิการและส่งเสริม
การมีงานของคนพิการ
ปี 2559 ด้านการจ้างงานคนพิการเกินกว่า
ที่กฎหมายกำหนด
ปี 2562 ด้านการจ้างงานคนพิการเกินกว่า
ที่กฎหมายกำหนด
ปี 2563 ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

main logo bangkokhospital phitsanulok

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ณ สถานที่แห่งนี้คือสถานที่ซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ และคุณธรรมมาบรรจบกัน

โรงพยาบาลกรุงเทพ จะเป็นสถานบริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิที่เป็นเลิศ ที่มีมาตรฐานสูงด้วยคุณภาพในระดับสากล เพื่อความไว้วางใจ และพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีทีี่เหมาะสมและทันสมัย การบริหารธุรกิจที่มีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมบุคลากรที่มีความสามารถ ยึดมั่นเชิดชูมาตรฐาน และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ รวมถึงการเจริญเติบโตที่มั่นคงขององค์กร
โรงพยาบาลกรุงเทพ ให้บริการทางด้านการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลระดับสูง เพื่อความไว้วางใจ และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ โดยมุ่งมั่นพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ทั่วทั้งองค์กร
โรงพยาบาลกรุงเทพ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้รับบริการ ผู้เกี่ยวข้อง และบุคลากรขององค์กร โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง

รางวัลสถานประกอบการณ์ดีเด่น
ปี 2558 ด้านการจ้างงานคนพิการและส่งเสริม
การมีงานของคนพิการ
ปี 2559 ด้านการจ้างงานคนพิการเกินกว่า
ที่กฎหมายกำหนด
ปี 2562 ด้านการจ้างงานคนพิการเกินกว่า
ที่กฎหมายกำหนด
ปี 2563 ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน