Standard Ward 1

   

หลักการคิดค่าบริการห้องพัก

  1. ไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดครึ่งวัน
  2. 6 ชั่วโมง ถึง 24 ชั่วโมง คิดหนึ่งวัน
  3. กรณีเกินกว่า 24 ชั่วโมง คิดตามเศษของวันนั้น
  4. ไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดรายชั่วโมง
  5. สามารถใช้ห้องพักต่ออีก 2 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ชำระค่าบริการ

ภาพบรรยากาศStandard Ward 1

รายละเอียดStandard Ward 1

ราคา: 3,220 บาท

ค่าห้องพัก : 1,600 บาท

พื้นที่ห้อง : - ตร.ม.

ค่าใช้จ่าย

อาหาร 3 มื้อ : 590 บาท

ค่าพยาบาล : 850 บาท

ค่าโรงพยาบาล : 500 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง

ห้องพักอื่น ๆ

ขนาด - ตร.ม.

ราคา 9,600 บาท