Superior Ward 2

หลักการคิดค่าบริการห้องพัก

  1. ไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดครึ่งวัน
  2. 6 ชั่วโมง ถึง 24 ชั่วโมง คิดหนึ่งวัน
  3. กรณีเกินกว่า 24 ชั่วโมง คิดตามเศษของวันนั้น
  4. ไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดรายชั่วโมง
  5. สามารถใช้ห้องพักต่ออีก 2 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ชำระค่าบริการ

ภาพบรรยากาศSuperior Ward 2

รายละเอียดSuperior Ward 2

ราคา: 4,440 บาท

ค่าห้องพัก : 2,800 บาท

พื้นที่ห้อง : - ตร.ม.

ค่าใช้จ่าย

อาหาร 3 มื้อ : 600 บาท

ค่าพยาบาล : 900 บาท

ค่าโรงพยาบาล : 700 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง

ห้องพักอื่น ๆ

ขนาด - ตร.ม.

ราคา 4,440 บาท